ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής η «Πολιτική Δεδομένων» ή η «Πολιτική») έχει θεσπιστεί από την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία FunkmartiniΥπηρεσίες Online Κρατήσεων Ε.Π.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα (Καραγεώργη Σερβίας 4, ΤΚ 105 62, Σύνταγμα, Αθήνα, Ελλάδα), με ΑΦΜ 800524147, ΔΟΥ Δ’ ΑΘΗΝΩΝ, με αριθμό ΓΕΜΗ 127311201000 και τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας (αριθμό τηλεφώνου +30 210 6215254, φαξ +210 6215438 email info@funkmartini.com) (στο εξής καλούμενη "Funkmartini")με σκοπό την ενημέρωση των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων που χορηγούν αυτά (προσωπικά δεδομένα) στη Funkmartini, αναφορικά με το είδος των δεδομένων που η Funkmartini συλλέγει για αυτά, το σκοπό συλλογής τους, την επεξεργασίας τους από τη Funkmartini, την κατηγορία των αποδεκτών, και τις διαδικασίες που το υποκείμενο δύναται να ακολουθήσει για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων του της πρόσβασης, ενημέρωσης και διαγραφής.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων διέπεται από τους όρους της παρούσας Πολιτικής Δεδομένων και τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού όσο και του κοινοτικού και διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική μεταβολή του ως άνω κανονιστικού πλαισίου, θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας.

H παρούσα Πολιτική Δεδομένων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Γενικών Όρων Χρήσης της Υπηρεσίας της Funkmartini και ενιαίο με αυτούς σύνολο.

Με την πρόσβαση και την πλοήγηση στην Πλατφόρμα τόσο μέσω του δικτυακού τόπου όσο και μέσω της Mobile εφαρμογής από τον επισκέπτη ή/και την εγγραφή των Χρηστών και των Επιχειρήσεων ως Μέλη στην Υπηρεσία Online Κρατήσεων της Funkmartini, βεβαιώνεται η ανάγνωση, κατανόηση και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους των επισκεπτών, Χρηστών και των Επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων και των εκπροσώπων αυτών), όπως αυτές νομίμως εκπροσωπούνται, της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ Χρήστης /Επιχείρηση διαφωνεί με οποιονδήποτε όρο ή/και με το σύνολο αυτών, οφείλει να μην κάνει χρήση καμίας εκ των υπηρεσιών της Funkmartini που παρέχονται στην Πλατφόρμα. Οποιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών αυτών ή ορισμένων εξ’ αυτών από τα ως άνω πρόσωπα, συνεπάγεται και την ανεπιφύλακτη αποδοχή και συμμόρφωση εκ μέρους τους με την παρούσα Πολιτική, ενώ κάθε φορά που εισέρχονται στην Πλατφόρμα επιβεβαιώνουν εκ νέου τη συμφωνία τους με τη Funkmartini με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.

Να σημειωθεί ότι η Funkmartini δύναται κατά καιρούς να τροποποιήσει ή αντικαταστήσει το σύνολο ή/και μέρος της παρούσα Πολιτικής κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ή/και όταν η τροποποίηση/ αντικατάσταση επιβάλλεται από το νόμο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι τυχόν τροποποιήσεις θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησης τους στο δικτυακό τόπο. Οι απλοί επισκέπτες και τα Μέλη θα ενημερωθούν για τυχόν τροποποίηση της παρούσας Πολιτικής, κατά την είσοδό τους στο δικτυακό τόπο, οπότε η συνέχιση της πλοήγησης ή/και η χρήση των υπηρεσιών στο Funkmartini.gr από τα ως άνω πρόσωπα συνεπάγεται και την αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των τροποποιημένων όρων της παρούσας πολιτικής εκ μέρους τους. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε δε συμφωνεί με τις τροποποιήσεις, οφείλει να μη προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια ή και χρήση των υπηρεσιών της Funkmartini.gr, πολύ δε περισσότερο στη χορήγηση προσωπικών δεδομένω ιδίων λη/και τρίτων , δύνανται δε τα Μέλη να ζητήσουν τη διαγραφή των δεδομένων τους ή του email τους από τη λίστα αποστολής των ενημερωτικών newsletters, ακολουθώντας τις διαδικασίες που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική κατωτέρω.

Η ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων έχουν για τη Funkmartini προτεραιότητα. Γι’ αυτό αναλαμβάνει την υποχρέωση να χειρίζεται υπεύθυνα τα προσωπικά δεδομένα.

Ο παρών δικτυακός τόπος περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Funkmartini για τους όρους προστασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν.

ΙΙ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Ορισμός προσωπικών δεδομένων

Προσωπικά Δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων, ήτοι κάθε φυσικού προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί. Τέτοια στοιχεία αποτελούν για παράδειγμα το όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης και φύλο του Μέλους, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail) καθώς και δεδομένα χρήσης, όπως για παράδειγμα όνομα Μέλους, κωδικός πρόσβασης και διεύθυνση IP. (Νόμος 2742/1997, Νόμος 3471/2006, όπως ισχύουν και οι σχετικές με αυτούς διατάξεις.)

2. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η Funkmartini

2.1 Περιήγηση στο δικτυακό τόπο

Για την πλοήγηση των επισκεπτών στην Πλατφόρμα δεν απαιτείται η εγγραφή τους στις υπηρεσίες της Funkmartini που παρέχονται σε αυτόν (δικτυακό τόπο). Η περιήγηση στο δικτυακό τόπο δεν απαιτεί συνεπώς συλλογή κανενός είδους προσωπικό δεδομένο. Η Funkmartini κατά την πλοήγηση συλλέγει, δεδομένα που αφορούν στη «συμπεριφορά» των επισκεπτών μέσα στην Πλατφόρμα, όπως ενδεικτικά καταγράφει τις υπηρεσίες ομορφιάς που ο επισκέπτης επισκέπτεται, τις διαφημίσεις που βλέπει κτλ, δημογραφικά του στοιχεία (ηλικία, περιοχή, φύλλο κτλ) και γενικότερα στοιχεία που συλλέγονται με την τεχνολογία cookies που η Funkmartini χρησιμοποιεί. Αναφορικά με τα είδη των cookies και τις πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς, επισκεφτείτε την Πολιτικη Cookies που η εταιρεία μας εφαρμόζει και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πολιτικής.

2.2 Εγγραφή Μέλους

Κατά τη διαδικασία εγγραφής Μέλους η Funkmartini συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα τα οποία οι Χρήστες και οι Εξουσιοδοτημένοι χρήστες των Επιχειρήσεων δηλώνουν οικειοθελώς κατά την εγγραφή τους ως Μέλη στην Υπηρεσία Online Κρατήσεων της Funkmartini προκειμένου να ανοίξουν Λογαριασμό και να κάνουν χρήση της Υπηρεσίας. Ειδικότερα τα προσωπικά δεδομένα που η Funkmartini συλλέγει κατά τη διαδικασία της εγγραφής Μέλους αφορούν: (όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, περιοχή, φύλο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλέφωνο επικοινωνίας, κωδικούς πρόσβασης). Στην περίπτωση που η Funkmartini οφείλει να επιστρέψει τυχόν χρήματα σε Χρήστη ο οποίος τα έχει καταβάλλει απευθείας στη Funkmartini, τότε η τελευταία θα συλλέξει τραπεζικό λογαριασμό που ο Χρήστης θα της χορηγήσει, αποκλειστικά για το σκοπό αυτό (της επιστροφής δηλαδή χρημάτων).

2.3 Εγγραφή στην υπηρεσία newsletter

Κατά την εγγραφή στην υπηρεσία newsletter η Funkmartini συλλέγει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του εγγεγραμμένου στην υπηρεσία αυτή μέλους. Οι εγγεγραμμένοι στην υπηρεσία Newsletter ρητά συναινούν στην αποστολή από την Funkmartini στη δηλωθείσα ηλεκτρονική τους διεύθυνση, ενημερωτικού υλικού αναφορικά με τις υπηρεσίες της Funkmartini, τυχόν προσφορές σε υπηρεσίες ομορφιάς, τις δώρο-επιταγές, τους πόντους ομορφιάς, διαφημίσεις αναφορικά με προϊόντα ομορφιάς, αλλά και τις υπηρεσίες ομορφιάς των Επιχειρήσεων κ.α. Αν το εγγεγραμμένο μέλος δεν επιθυμεί να λαμβάνει τα newsletter της Funkmartini και εν γένει διαφημιστικό υλικό, μπορεί να ζητήσετε τη διαγραφή του από τη λίστα των αποδεκτών των newsletter, είτε σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στα ηλεκτρονικά newsletter, είτε στέλνοντας το σχετικό αίτημα στη διεύθυνση info@funkmartini.com.

2.4 Κράτηση Υπηρεσίας

Τα απαραίτητα στοιχεία για κάθε Online κράτηση είναι τα στοιχεία του Λογαριασμού του Μέλους/ Χρήστη.

Επιπλέον για την αποστολή σε Χρήστες που επιθυμούν την αποστολή σύντομων γραπτών μηνυμάτων SMS με σκοπό την υπενθύμιση της κράτησης, αλλά και τυχόν διαφημιστικών μηνυμάτων της Funkmartini, η Funkmartini ζητά τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του Χρήστη που επιθυμεί την υπηρεσία υπενθύμισης. Για την επεξεργασία αυτή από τη Funkmartini, ο εν λόγω Χρήστης δίνει τη ρητή σου συγκατάθεση να χρησιμοποιήσει η Funkmartini τον αριθμό κινητού του τηλεφώνου για την υπηρεσία αποστολής υπενθύμισης και ενδεχομένως διαφημιστικών της μηνυμάτων και διαφημιστικών μηνυμάτων των Επιχειρήσεων, ωστόσο με τη χορήγηση του κινητού του τηλεφώνου σύμφωνα με τα ανωτέρω, συναινεί και στην αποστολή αυτού στην Επιχείρηση στην οποία έχει κάνει την κράτηση και η οποία θα καταχωρήσει αυτό στη λίστα με το πελατολόγιό της. Η Funkmartini ρητά δηλώνει πως δε γνωρίζει την Πολιτική αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι Επιχειρήσεις και ουδεμία ευθύνη φέρει για την επεξεργασία των δεδομένων αυτών από την Επιχείρηση. Οι Χρήστες αν επιθυμούν επιπλέον ενημέρωση για την πολιτική προστασίας δεδομένων των Επιχειρήσεων, θα πρέπει να επικοινωνήσουν απευθείας με την εκάστοτε Επιχείρηση.

ΙΙΙ. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που χορηγούνται στη Funkmartini για τη χρήση της Υπηρεσίας Online κράτησης και των λοιπών υπηρεσιών σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές των υποκειμένων των δεδομένων αυτών με τη Funkmartini και τα άλλα Μέλη, την επικοινωνία μαζί τους, την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας για την οποία χορηγούνται τα προσωπικά δεδομένα καθώς και για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Επιπλέον χρησιμοποιούνται για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές των Χρηστών με τη Funkmartini και τις Επιχειρήσεις τις οποίε επιλέγουν μέσω της Πλατφόρμας, την επικοινωνία μαζί τους τόσο από τη Funkmartini όσο και από τις Επιχειρήσεις τις οποίες επιλέγουν, την εκτέλεση των ραντεβού και των υπηρεσιών ομορφιάς που επιλέγουν, για την αποφυγή και πάταξη απατηλών και μη αποδεκτών χρήσεων.

Η Funkmartini λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την παροχή της αντίστοιχης υπηρεσίας για την οποία χορηγούνται, εκτός και αν άλλως έχει συμφωνηθεί στους παρόντες Γενικού Όρους. Ενδεικτικά τα δεδομένα Μέλους (στοιχεία του Λογαριασμού Μέλους) διατηρούνται στους server της Funkmartini για διάστημα μέχρι την οριστική διαγραφή του χρήστη.

IV. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ

H Funkmartini δύναται να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σε αντιπροσώπους ή/και υπεργολάβους της με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης της Funkmartini με τα υποκείμενα των δεδομένων, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία, ήτοι άλλη από το σκοπό της διαβίβασης σύμφωνα με τα ανωτέρω. Για παράδειγμα η Funkmartini διατηρεί το δικαίωμα όπως για τους ανωτέρω σκοπούς διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών στις Επιχειρήσεις με σκοπό την ολοκλήρωση της διαδικασίας κράτηση τωνυπηρεσιών ομορφίας που πραγματοποιεί ο Χρήστης μέσω της Πλατφόρμας, σε παρόχους πιστωτικών καρτών για την επεξεργασία μιας πληρωμής εκ μέρους σας συνεπεία προαγοράς μιας δώρο- επιταγής ή μιας υπηρεσίας ομορφιάς, σε τρίτους - φυσικά ή νομικά πρόσωπα - που ενδέχεται να παρέχουν για λογαριασμό της Funkmartini υπηρεσίες προώθησης και marketing, ή σε τρίτους συνεργάτες μας οι οποίοι μας παρέχουν τεχνικές υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά υπηρεσίες φιλοξενίας και τεχνικής υποστήριξης. Ενημερώνουμε ότι οι ως άνω κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών δεδομένων αποτελούν εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Funkmartini και άρα ως τέτοιοι δεν προβαίνουν σε καμία επεξεργασία των δεδομένων πέραν των ανωτέρω σκοπών διαβίβασης. Επιπλέον σε τρίτους που παρέχουν στη Funkmartini υπηρεσίες σχετικές με τη λειτουργία της Πλατφόρμας και την Υπηρεσία, όπως για παράδειγμα developers, data analysts, προμηθευτές, παρόχους υπηρεσιών ασφάλειας των δεδομένων και πληροφοριών των υποκειμένων, αυστηρά για το σκοπό της διεκπεραίωσης των υπηρεσιών τους προς εμάς, σε ειδικούς διαδόχους, όπως στην περίπτωση που η funkmartini υποβληθεί σε μια επιχειρηματική αλλαγή, όπως συγχώνευση, Joint Venture, εξαγορά από άλλη εταιρεία, ή πώληση όλων ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων της, μπορεί να μεταφέρει όλες τις πληροφορίες και δεδομένα των Χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών πληροφοριών, στο διάδοχο οργανισμό σε περίπτωση μιας τέτοιας αλλαγής. Εάν σημαντικές αλλαγές επέλθουν στις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων της Funkmartini ως αποτέλεσμα της επιχειρηματικής μετάβασης, η funkmartini θα σας ενημερώσει πριν από τη μεταφορά των προσωπικών δεδομένων σας. Ενημερώνουμε ότι οι ως άνω κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών δεδομένων αποτελούν εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Funkmartini και άρα ως τέτοιοι δεν προβαίνουν σε καμία επεξεργασία των δεδομένων πέραν των ανωτέρω σκοπών διαβίβασης. Επιπλέον η Funkmartini δύναται να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών σε μεταφορικές εταιρείες που συνεργάζεται για την μεταφορά τυχόν δώρων της Funkmartini (πχ Happy Box) στους Χρήστες, σε Τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται για την παροχή υπηρεσιών χρέωσης (πχ top Up), σε τρίτες εταιρείες που διεξάγουν έρευνα και στατιστική ανάλυση για λογαριασμό της Funkmartini.

Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι της Funkmartinir που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα είναι συγκεκριμένοι και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα προσωπικά δεδομένα απαγορεύεται. Κάθε εύλογο μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων έχει ληφθεί.

H Funkmartini δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά δεδομένα Μελών της σε τρίτους, εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους, χωρίς τη συγκατάθεση τους, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Επιπλέον σε περίπτωση νόμιμης διάταξης, υπηρεσιακής εντολής ή επίσημης προκαταρκτικής εξέτασης, η Funkmartini έχει το δικαίωμα άνευ ετέρου να θέσει τα σχετικά στοιχεία στη διάθεση της αντίστοιχης υπηρεσίας.

V. ΣΥΝΕΝΑΙΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

Με τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής και χρήση οποιασδήποτε Υπηρεσίας σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης της Funkmartini, το υποκείμενο των δεδομένων συναινεί με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ειδικότερα παρέχει συναινεί:

Εισαγωγή Λογαριασμού: Με την εγγραφή στην Υπηρεσία online Κρατήσεων το μέλος συναινεί στη χρήση των δεδομένων του από τη Funkmartini με σκοπό την παροχή της Υπηρεσίας, την αποστολή των δεδομένων κράτησης στις Επιχειρήσεις για το σκοπό της κράτησης με τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτή, για την επικοινωνία με το μέλος, και την παροχή και των λοιπών υπηρεσιών.

Χρήση για διαφημιστικούς σκοπούς: Το μέλος συναινεί ότι η Funkmartini θα επεξεργάζεται και θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά του δεδομένα για ενέργειες μάρκετινγκ, όπως π.χ. την αποστολή email με γενικές πληροφορίες ή διαφημιστικό χαρακτήρα (ενημερωτικά δελτία) αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του. Εφόσον το επιθυμεί, η Funkmartini θα παραιτηθεί από τη χρήση των προσωπικών δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ωστόσο ότι το μέλος θα ακολουθήσει τις διαδικασίες διαγραφής από τη λίστα των εγγεγραμμένων μελών που λαμβάνουν τα ενημερωτικά δελτία. Οι διαδικασίες διαγραφής αναφέρονται στην παρούσα και στου Γενικούς Όρους. Επιπλέον συναινεί στη χρήση των προσωπικών του δεδομένων για την αποστολή σε αυτούς διαφημιστικών μηνυμάτων των Επιχειρήσεων με τις οποίες έχει συναλλαγή μέσω της Υπηρεσίας.

Επεξεργασία αναφορικά με απατηλές πράξεις: Το μέλος συναινεί ότι σε περίπτωση ύπαρξης εύλογων στοιχείων και εφόσον το απαιτεί η συγκεκριμένη περίσταση, η Funkmartini θα έχει το δικαίωμα να συλλέξει, επεξεργαστεί και χρησιμοποιήσει εκείνα τα δεδομένα, τα οποία είναι απαραίτητα για την αποκάλυψη, όπως και τη διακοπή προσφορών που δημιουργήθηκαν με δόλιο σκοπό καθώς και τα στοιχεία κάθε άλλης παράνομης ή αντισυμβατικής χρήσης του δικτυακού τόπου.

Διαβίβαση σε περίπτωση νόμιμης διάταξης: Καθώς η διαβίβαση δεδομένων δεν επιτρέπεται βάσει νόμου, το μέλος συναινεί στη διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων σε διωκτικές και εποπτικές αρχές για την απαραίτητη προστασία από κινδύνους για την κρατική και δημόσια ασφάλεια καθώς και για τη δίωξη εγκληματικών πράξεων

Δημοσιοποίηση αξιολογήσεων: Το μέλος συναινεί ότι δε θα τηρηθεί εχεμύθεια στα σχόλια και στις αξιολογήσεις, θα δημοσιοποιείται δε το όνομά του (όχι επώνυμο) εκάστοτε Χρήστη που αναρτά μια αξιολόγηση/ σχόλια.

VI. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η μεταφορά των δεδομένων γίνεται με κρυπτογράφηση. Η Funkmartini δεν αποθηκεύει και δεν ελέγχει τα δεδομένα πιστωτικών καρτών.

VII. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Το μέλος, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών και προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

Σε κάθε περίπτωση έχει το δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης (συμπεριλαμβανομένης διόρθωσης) σχετικά με τυχόν τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τη Funkmartini σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική. Για το σκοπό αυτό τυχόν αίτημά του θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς τη Funmartini στο info@funkmartini.com.

Για οποιαδήποτε απορία ή πρόταση ή δήλωση που σχετίζεται με αυτά τα θέματα το μέλος δύναται να επικοινωνήσει με τη Funkmartini στο info@funkmartini.com

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή το μέλος διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή/ και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.